171113Tidevann3

"Tidevann og sentrifugalkraft". Rent teknisk beregner jeg her hvilken kraft som trenges for å holde en båt på havet i ro når jorden roterer rundt egen akse, og jord og måne roterer rundt hverandre.

170401TidesMail

For English readers: My leaflet

Illustrasjon av fiktiv kraft.

Tidevann og tidevannskraften

En skisse som viser barysenteret, månen og jordens felles tyngdepunkt, og hvordan jeg deler opp kreftene. Tidevannskraften synes knapt

 Det er blitt rettet litt på tabell 2 når det gjelder retning på tidevannskraften. Mitt regneprogram går surr i vinkler over 90 grader eller over 1,57 radianer.

 

Påstand:

 Tidevannskraften avhenger  av den varierende sentrifugalkraften som forårsakes av at jorden svinger rundt barysenteret som ligger innenfor jordens overflate og mellom jordens og månens massesentere. Det er denne kraften jeg prøver å påvise i det vedlagte heftet. Denne kraften er en fiktivkraft.

Jeg har ikke funnet noe sted at denne faktoren taes i betraktning, samtidig som jeg vet at det er usikkerhet og uenighet om tidevanns-kreftene.

Jeg synes altså at forklaringene på tidevann er gale. Da tenker jeg på det man finner i lærebøker. I tillegg er det endel entusiaster (som meg selv) som har svære utledninger om dette. Ofte for omfattende til at vi klarer å sette oss inn i andres forklaringer.

Her er min ide om tidevannskraften:

Jeg beregner hvor stor kraft som trenges for å trekke et punkt på jorden i den banen punktet faktisk går. Jorden beveger seg rundt hvert døgn, og bevegelsen forstyrres av månen som bruker 27 døgn rundt jorden. Den kraften som trenges deler jeg opp i såkalte komponenter slik at jeg finner kraften som trenges langs vannlinjen. Den andre kraften peker mot jordsenteret og gjør ikke noe for tidevannet.

Da har vi regnet ut den kraften som trenges for å unngå tidevann, for å holde vannet på plass! Men denne kraften har vi ikke, og det tillater vannet å sige i motsatt retning på grunn av det som er en fiktiv kraft. Vannet fortsetter i samme retning som det til enhver tid har, hvis det kan.

Den kraften som skulle holde vannet i ro, måtte ha forandret seg avhengig av hvor på jorden det er. Det er dette som er min lille oppdagelse, at man må regne med fiktive krefter som varierer. 

Det å skjønne dette krever  endel studering, men jeg håper man har orket å lese det og kanskje fått en anelse hva det dreier seg om.  Jeg har laget et litt mere omfattende hefte om dette som kan bestilles på mail. Dette heftet har nok noen feil, men hovedessensen er stadig tilstede.

Dette var tidevannskraften. Så må det settes inn i havbildet. Da tror jeg man må forandre forklaringene på tidevann. Jeg synes kompetente fagfolk skal gjøre dette, men vil kanskje selv gjøre et forsøk senere.

Min antagelse er.:

Tidevann kommer av at vannet i havet svinger frem og tilbake i (Atlanter-  havet) i takt med jordens rotasjon.

De kreftene som holder svingningen igang er tiltrekningen fra månen og solen, og varierende sentrifugalkraft fordi jorden går rundt et felles tyngdepunkt med månen. Summen av disse kreftene svinger 4 ganger i døgnet og derfor får vi 2 lavann og 2 høyvann i døgnet.

Selve svingehastigheten frem og tilbake for vannet er ca. 12 timer slik at kraften på vannet virker i fase med vannbevegelsen og forsterker denne.

Regner man vannbevegelsen som en tsunamibølge så vil denne krysse havet på ca. 6 timer, og 12 timer frem og tilbake.

 

Alternativt kan man tenke seg at havbunnen demper all svingeeffekt, slik at vannet bare trekkes av den aktuelle kraft og og oppnår nok treghetsbevegelse til å lage tidevann. Jeg tror ikke dette er riktig, eller nok.

The Tides and the Tidal force. (Under construction)

 

 Assertion:  Tidal force depends on the varying centrifugal force caused by the earth turning
 around the bary center that lies within the earth's surface and 
between the earth's and the moon's mass centers. It is this force I try
to demonstrate in the attached booklet. This force is a fictional force. I have not found anywhere that this factor is taken into account, while I know there is uncertainty and disagreement
about tidal forces. I therefore think that the existing explanations of
tides are
wrong. I think of what is found in textbooks. Additionally, there are
some enthusiasts (like myself) who have hard disagreements about this. Often too extensive to make it possible for us to understand someone else's explanations.
Here is my idea of ​​tidal force: I calculate how much force is needed to keep a boat in the same point on earth during the moon and the earths movements . Earth travels around every day, and the movement is disturbed by the moon that uses 27 days around the earth. The force needed I divide into
so-called components so that I find the force needed along the
watersurface. The other forces points to the earth center and does nothing for the tide. Then we have figured out the force needed to avoid tide, to keep the water in place! But we do not have this force(it is fictitious), and that allows the water to move in the opposite
direction because of this fictitious force. The water continues in the same direction as it has at any time, if it can.
The force that kept the water at rest should have changed depending 
on where on earth it is. This is my little discovery, that one has to
count on fictitious forces that vary. Understanding this requires some study, but I hope you have read it and maybe got a clue what it is about. I have made a slightly more extensive booklet about this which can be ordered by mail. This booklet has some errors, but the main essence is still present. This was tidal force. Then it has to be inserted into the ocean system. Then I think you have to change the explanations of tides. I think
competent professionals will do this, maybe not today, but some day.
My assumption is: Tide comes from the fact that the water in the ocean swings back and
forth, (in Atlantic Ocean) as the earth rotates. The forces that keep the swing in motion are the attraction of the
moon and the sun, and varying centrifugal force because the earth is
moving about a common center of gravity with the moon. The sum of
these forces fluctuates 4 times a day . The actual swing speed back and forth for the water is approx.
12 hours so the force of the water works in phase with the water movement
and amplifies it. If you expect the water movement as a tsunami wave then this crosses the sea at approx. 6 hours and 12 hours back and forth.   Alternatively, it is thought that the seabed dampens all swing effect, so that the water is only drawn by the current force and achieves enough retardation to make tide. I do not think this is right, or enough.