Vacuumdestillasjon

Unnskyld Kamen og Slingshot, jeg flyttet dere nederst. Men dere er med og dere er viktigst.

Når det gjelder min egen vacuumdestillasjon har jeg  forstått at det trenges minst 15 meter med slangehøyde for å få onsket sug. I en testrigg bør en sikte seg inn på koking ved 20 grader (ved 23 mBar) og kondensering ved ca. 5 grader med isbiter.

Den ekstra høyden er til luftbobler som skal fraktes bort. Forsøkene fortsetter når jeg finner en høyde over 15 meter og tilgang på vann.

Hele poenger er at det på sydligere og tørrere breddegrader finnes mye varme rundt 30-40 grader hvis en kan bruke solen. Men saltvannet i sjøen må være noen grader kaldere for å kunne kondensere den produserte dampen. 

 

Enkel destillasjonsanordning. Under arbeid. Skisse til forsøk.

Destillasjonsanordning. EV=Enveisventil. K=Kjøling. D=Dyse. B=Bobler. RV=Rentvann. P=Pumpe.

 

Forsøk 7.juni 2017 med en høyde på 9,5 meter og svak sol (disig). Vel, det kokte ikke og det ble neppe varmt nok. Jeg målte ikke temperatur, men kjente at varmen ikke var tilstrekkelig. Det ble oppnådd et trykk på litt over 600 mmHg. Det ble brukt friskt springvann fra hageslange (ikke P1) til kjøling og pumpevann, og det virket som om dette friga mye luft (B) som opptok plass i slangen fra D1. Anordningen er egentlig en klassisk avgasser av samme prinsipp som en bruker i dialysemaskiner, slik at en ikke får luftbobler i dialysevæsken og dialysemaskinens slanger.    

I denne anordningen er slangen med bobler nettop det som skal fjerne all gass. Men vi trenger større fall slik at vannet mellom boblene oppnår tilstrekkelig høyde. En bør nok forsøke med 15 meters fall, og helst rett ned. Jeg brukte 20 meter slange med skrått fall og vertikalt fall på 9,5 meter. Jeg tror jeg skal kunne oppnå et trykk på ned mot 50 mm Hg med under 40 graders koketemperatur. Det må være et trykk over D1 (700 mmHg) som tillater et visst flow for å frakte bobler.

Det viste seg at en pvc-slange med 4,5 mm indre diameter var egnet til å få med boblene og gi lav nok motstand. Denne bør også være nedi karet. Trolig bør dysen D1 kunne justeres.

Jeg avslutter forsøkene fordi jeg ikke har tilstrekkelig høyde som trenges.                  Jeg mener av det jeg har gjort at det er mulig å lage en destillator med hevertprinsippet.

Å si at en kan få en vannmengde på 10 liter pr kvadratmeter pr. dag er nok gjetning.Hvis en skulle lage noe sånt kommersielt ville det være behov for ganske mye arbeid med konstruksjon og tilpasning. Om det er plass for denne "under" Slingshotmaskinen vet jeg ikke, men jeg mener den kunne bli vesentlig billigere.

Bildene er av mitt hjemmegjorte apparat som kanskje mangler litt i finishen, og som ennå ikke har klart å vise sin nytteverdi, om det har det.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg jobber med en enkel måte å destillere vann. Enkel og enkel- jeg har ikke fått det helt til, delvis fordi jeg ikke har de 15 høydemeterene som trenges.

Men skissen på siden viser en anordning som skal gi varme og vacuum til karet med H2O (vann) til venstre. Ved vacuum på 42,2 torr koker vannet ved 35 grader C. Vi oppnår opp til 80 grader. Dampen fra denne går via en enveisventil til K hvor den avkjøles og kondenseres til vann, som renner ned til RV.

For å få dette suget (vacuumet) sendes kjølevann fra P1 via  K. til dysen (D1)  slik at det faller ned til karet før P1. Fallet i røret  med bobler (B) skaper da et sug som brer seg via EV2, K og EV1  til fordampningsbeholderen med forurenset H2O (vann).

Vannsøylen i de vertikale rørene må være minst, eller over, 10 meter. Trykkfallet i dyse (D1) tenkes å være  ca 720 torr (mmHg), slik at trykket i vannkaret blir ca 40 torr.

Røret med bobler (B) må være så tynt at bobler følger vannet. Røret under K. kan være stort nok for bobler til å stige forbi vannet.

Det er mye fysikk og hydrodynamikk her. Hvis mine teorier (tanker) holder vil en kunne dampe vann (destillere) bare ved varmen i luften. Med solen "på" vil fordampningen gå fortere. Anordningen kan kanskje virke uten "vacuumpumpen" rundt D1. 

 

Solvarmefangeren og plate med kjøler, enveisventil og dyse (D1) til høyre. En ser boblene i hevertslangen og haveslangen.

Vacuummåleren hvor måletrykket tilføres utsiden av trykkmåleren. En får ta det en har.

Hoi, hva gjør du?

Destillasjonsanordning. EV=Enveisventil. K=Kjøling. D=Dyse. B=Bobler. RV=Rentvann. P=Pumpe.

2. Slingshot. Vannrenser.

Det er flere måter å rense vann på. En av dem er apparatet som amerikaneren Dean Kamen har utviklet. Det kan produsere 200 liter vann om dagen (i døgnet?) og trenger 500 Watt og koster     10 000 kroner å lage. Altså en apparatkostnad for 1 person på 100 kroner hvis 2 liter drikkevann pr. dag er nok. Til 1 milliard menesker trenges det derfor en bagatell på 100 milliard kroner for å skaffe dem drikkevann

Såvidt jeg skjønner kokes urent vann (C) og blir damp (A). Denne går inn i viften (S) som suger dampen ut i kammer (B) hvor gasstrykket derfor stiger slik at dampen kondenseres på veggen til A slik at fordampningsvarmen ledes tilbake til C for å koke opp mere vann. Ut kommer rent vann.         Dere kan slå opp på nettet for å lese om oppfinner og apparatet.

Slingshot

Bildene her av Slingshot er funnet på Kamen sine hjemmesider.

Det er pussig at Kamen og Slingshot har Coca-Cola som samarbeidspartner. Grunnen er at Coca- Cola-produksjonen krever så mye rent vann at den lokale befolkningen protesterer. Det ser vel penere ut hvis de bare bruker forurenset vann. Men vil de gi rent vann til folk som ellers må kjøpe Cola?